13/03/2019

Подаване на заявление за допускане до ДЗИ –
сесия август-септември 2021 г.

 

от 01.07.2021 до 16.07.2021 година

Получаване на служебна бележка за допускане,
   с която зрелостникът се явява на изпитите:

на 23-24.08.2021 година

 

 

ДЗИ сесия август-септември 2021

Сесия август/септември 

Български език и литература

Втори задължителен изпит

учебна 2020/21 г.:

26.08.2021 година от 8.00часа

27.08.2021 година от 8.00 часа

Общ успех за дипломата
оценка (с точност до 0,01) средноаритметична от :
1. Средноаритметичната оценка от оценките на държавни зрелостни изпити
2. Средноаритметичната оценка от оценките по учебните предмети, изучавани в ЗП
3. Средноаритметичната оценка от оценките по учебните предмети, изучавани в ЗИП

Из „ЗАКОН ЗА СТЕПЕНТА НА ОБРАЗОВАНИЕ“

Чл.7 ал. 1 Средно образование се придобива след успешно завършен ХII клас и успешно положени
два държавни зрелостни изпита по учебни предмети или цикъл от учебни предмети, които
се изучават в гимназиалния етап, като единият от тях е по български език и литература, а
вторият се определя по избор на ученика от предмети,
изучавани в часовете за задължителната общообразователна подготовка.:

  • чужд език
  • математика
  • физика и астрономия
  • биология и здравно образование
  • химия и опазване на околната среда
  • история и цивилизация
  • география и икономика
  • цикъл „философия“

Държавните зрелостни изпити по ал. 1 са задължителни и не се допуска освобождаване от тях.

ал. 5 Ученик, завършил успешно ХII клас, който не се е явил и не е положил успешно държавните зрелостни изпити, по свое желание получава удостоверение за завършен гимназиален етап, което му дава право да продължи с професионално обучение за придобиване на квалификация по професия.

Учебно-изпитни програми за ДЗИ