10/03/2019

Директор:      Райна    И г н а т о в а

Зам. директор: Димитър  Г р о з е в

Педагогически съветник: Мартина  М а р и н о в а

Бълг. език и литература

     Росица   Ш о п о в а
Албена    Н и к о л о в а
     Цветелина В л а й к о в а

Английски език

     Райна    И г н а т о в а
    Златка    Ж д р а к о в а


Руски език

     Албена  Н и к о л о в а

Математика

     Марийка А т а н а с о в а

Информатика и информационни технологии

    Здравко  Г е н и н

История и цивилизация

     Вергил     Ф у к л е в
Мирослав П о п о в
     

География и икономика

     Михаил   С т о е в
Мирослав П о п о в

Технолoгии и предприемачество
Петруна   Г е н о в а
Здравко  Г е н и н

Философия

     Никола    Г и н е в
Ангел Г е н а д и е в

Свят и личност
     Никола   Г и н е в
Вергил     Ф у к л е в

Биология и здр. образование

     Димитър  Г р о з е в
Милена К а т е в а

Физика и астрономия
Петруна  Г е н о в а
     

Химия и опазване на окол. среда

     Петруна  Г е н о в а