10/03/2019

Директор:      Райна    И г н а т о в а

Зам. директор: Весела    П е т е в а

Педагогически съветник: Мартина  М а р и н о в а

Бълг. език и литература

     Катя     Д ж у н о в а
     Росица   Ш о п о в а
     Лазарина   В е л е в а

Английски език

     Райна    И г н а т о в а
    Златка    Ж д р а к о в а
    Албена    Н и к о л о в а


Руски език

     Албена  Н и к о л о в а

Математика

     Здравко   Г е н и н

Информатика и информационни технологии

     Иванка  Х а д ж и е в а
     Здравко  Г е н и н

История и цивилизация

     Галина   В е с е л и н о в а
     Весела    П е т е в а

География и икономика

     Михаил   С т о е в

Философия

     Никола   Г и н е в

Етика и право

     Никола   Г и н е в

Биология и здр. образование

     Ясен  И в а н о в

Физика и астрономия

     Петруна   Г е н о в а

Химия и опазване на окол. среда

     Петруна  Г е н о в а