10/03/2019

Записване на нови ученици

Записването на ученици за учебната 2019/2020 годинa започва от 01 юни 2019 година

Учениците се приемат по документи:

– със заявление до директора на IV СВГ
– свидетелство за завършно основно образование
– удостоверение за завършен клас или удостоверение за преместване
– три снимки


Прием за учебната 2019/2020 година

За осми клас:
VIII клас – една вечерна паралелка с петгодишен срок на обучение, хуманитарен профил, брой ученици – 30
Балообразуващи предмети – Български език и литература и математика

За записване в осми клас се подава свидетелство за основно образование – ученици, които са завършили седми клас преди 2017 година трябва да подадат молба в училището, в което са завършили,  за издаване на свидетелство за основно образование след седми клас. /Параграф 24, ал. 3 от Преходни и заключителни разпоредби на ЗПУО се прилага за лица, завършили успешно VII клас и прекъснали обучението си преди влизането на новия ЗПУО, като на тези лица се издава свидетелство за завършено основно образование в съответствие с действащата нормативна уредба, според която основното образование е след завършен седми клас/.

За записване в девети, десети, единадесети и дванадесети клас  се подава свидетелство за основно образование и удостоверение за завършен клас или удостоверение за преместване.


Училището предлага следните форми на обучение:

1. Вечерна форма на обучение – присъствена форма, учебните часове се провеждат в две смени
– от 8.00 часа и от 17.30 ч. в четири учебни дни в седмицата.

2. Задочна форма на обучение.
Задочната форма на обучение само за 11 и 12 клас е присъствена форма, която включва учебни часове, които се провеждат от 17.30 часа всяка сряда и от 8.00 часа всяка събота, самостоятелна подготовка и полагане на изпити за определяне на годишна оценка по учебните предмети от училищния учебен план. Присъствените занятия са в четири модула и четири изпитни сесии за полагане на писмени годишни изпити.

3.Самостоятелна форма на обучение – неприсъствена форма на обучение.
Самостоятелната форма включва самостоятелна подготовка и изпити за определяне на годишни оценки по учебните предмети от училищния учебен план за вечерна форма на обучение.

4.Индивидуална форма на обучение – само за ученици, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, не могат да посещават редовните учебни занятия.