11 клас: Химия и опазване на околната среда ЗИП

1. Атомно ядро.

2. Електроните в атома.

3. Строеж на електронната обвивка.

4. Строежът на атома и периодичната система.

5. Природа на химичните връзки. Видове химични връзки. Химична връзка и строеж на веществото.

6. Обща характеристика на химичните елементи, според мястото им в периодичната ситема.

7. Азотна и въглеродна група.

8 .Метали от 4, 5 и6 период.

9. Прости вещества на химичните елементи.

10. Водородни съединения.

11. Оксиди.

12. Хидроксиди.

13. Оксокиселини( кислородосъдържащи киселини ).

14. Соли.