12 клас: Биология и здравно образование ЗИП

1 Монохибридно и дихибридно кръстосване.Закони на Мендел

2 Алелни и неалелни взаимодействия

3 Генетика на пола

4 Свързано унаследяване.Кросинговър

5 Генотипна изменчивост

6 Решаване на задачи

7 Размножаване при животните и човека

8 Гаметогенеза

9 Зародишно развитие

10 Следзародишно развитие

11 Хипотези за произхода на живота

12 Хипотези за стационарното състояние и космическия произход на живота

13 Хипотези за биохимичния произход на живота

14 Хипотези за произхода на праклетката

5 Развитие на еволюционната идея

16 Теория на Дарвин

17 Борба за съществуване

18 Естествен отбор

19 Микроеволюция

20 Макроеволюция

21 Критерии за вид

22 Основни насоки и пътища на еволюцията

23 Произход на човека.Антропогенеза

24 Човешки раси.Расизъм

25 Палеонтологични доказателства

26 Анатомични,физиологични и молекулярни доказателства за еволюцията

27 Закон на Харди-Вайнберг

28 Дрейф на гените

29 Генетичен товар и поток на гените

30. Генофонд.Генна и генотипна честота