12 клас: История и цивилизация ЗИП

1. Балканско Възраждане – същност на епохата и промени в прехода от Средновековие към Ново време – Нацията в Западна Европа, теоретични проблеми за феномена „нация“, формиране на балканските нации
– Криза на Османската империя ХVІІІ в
– Фактори на нац. формиране на Балканите
– Представители на Ранното Възражданеэ – Просветно и културно формиране

2. Национално формиране на балканските народи – национални идеи и организации, революционни движения, проекти за бъдещата държавност на Балканите

3. Политическото развитие на Балканите през Възраждането – формирането на първите национални държави, засилване влиянието на Великите сили, демократични идеи и институции
– Сръбските въстания и сръбското автономно княжество
– Гръцко въстание и държава в началото на ХІХ век
– Влашко и Молдова – обединена Румъния
– Черногорци и албанци ХІХ век
– Хървати, словенци и босненци ХІХ век

4. Източният въпрос – Великите сили, Османската империя и балканските народи ХVІІІ и ХІХ век

5. Освобождението и формиране на модерни държави

6. Проектът за южнославянска /балканска/ федерация през Възраждането и нейното развитие в ново време

7. Балканските войни в началото на ХХ век – 1912/13г. – национална стратегия и национална политика

8. Новите реалности на Балканите в междувоенния период – последици от Първата световна война, нови държави и авторитарни режими, проблемът за националните малцинства

9. Балканите и Втората световна война – Участие на балк. държави, вътрешни промени и последици от войната, Желязната завеса

10. Балканите в периода на Студената война – особености на развитие на балканските държави, режими, междусъседски отношения

11. Разпадане на комунизма в Югоизточна Европа – Преход към демокрация, Войни и проблеми на Балканите в края на ХХ век, Балканите и ЕС, Югоизточна Европа като единно геополитическо, икономическо и културно цяло