12 клас: Химия и опазване на околната среда ЗИП

1. Структурна теория.

2. Въглеводороди. Алкани.

3. Алкени.

4. Алкини.

5. Арени.

6. Хидроксилни производни на въглеводородите. Алкохоли.

7. Феноли.

8. Карбонилни производни на въглеводородите. Алдехиди.

9. Кетони.

10. Карбоксилни киселини.

11 . Мазнини и сапун.

12. Въглехидрати – монозахариди, дизахариди и полизахариди.

13. Аминокиселини. Белтъчни вещества.

14. Наркотични вещества.

15. Полимери, пластмаси и химични влакна.