8 клас: География и икономика ЗУЧ

1. Форма и размери на Земята.

2. Движения на Земята.

3. Геосферен строеж на системата Земя.

4. Атмосфера – състав и строеж.

5. Топлинен режим в атмосферата.

6. Изпарение, влажност и валежи.

7. Обща атмосферна циркулация. Циклони и антициклони.

8. Климатообразуващи фактори. Климатични пояси и области.

9. Хидросфера. Световен океан.

10. Свойства на океанската и морската вода.

11. Движения на океанската и морската вода.

12. Води на сушата. Подземни води.

v

13. Езера и блата. Ледници.

14. Реки.

15. Литосфера. Състав на земната кора. Тектоника на плочите.

16. Ендогенни релефообразуващи процеси.

17. Екзогенни процеси.

18. Педосфера.

19. Биосфера.

20. Природни компоненти и комплекси. Природни зони.