9 клас: Химия и опазване на околната среда ЗУЧ

1.Въглерод. Въглеродни оксиди

2.Въглеродна киселина. Карбонати

3.Количество вещество, молна маса, молен обем

4.Молна концентрация

5.Състав и строеж на органичните вещества

6.Метан. Алкани

7.Етен. Алкени

8.Алкини

9.Бензен. Ароматни въглеводороди

10.Етилов алкохол. Алканоли. Многовалентни алкохоли. Фенол

11.Алдехиди и кетони

12.Алканови киселини. Оцетна киселина. Карбоксилни киселини

13.Амини. Аминокиселини

14. Мазнини

15. Сапуни и синтетични миещи вещества

16. Глюкоза. Монозахариди.

17. Захароза. Дизахариди.

18. Полизахариди. Нишесте и целулоза.

19. Белтъци.

20. Наркотични вещества