НАЧАЛО


СТРУКТУРА
НА    ЕС


Съюзът

Брюксел

Столицата на Белгия е седалище на множество международни организации: Европейската комисия, Съвета на Европейския съюз, Европейския парламент (пленарните заседания се провеждат в Страсбург), НАТО.

Брюксел - централният площад

Тук с европейската интеграция е свързано името на
Пол-Анри Спаак
белгийският лидер - от 1936 до март 1966 година той трикратно е ръководил белгийско правителство; 16 пъти застава на поста министър на външните работи.
   - 1946 г. е председател на първата пленарна сесия на Консултативната асамблея на Съвета на Европа.
   - 1952 до 1953 г. председателства Генералната асамблея на Европейската общност за въглища и стомана.
   - 1955 г. Спаак е избран за председател на временния комитет, който трябва да подготви доклад за създаването на общ европейски пазар.
   "Доклад на Спаак" е в основата на римския договор, подписан на 25 март 1957 г., с който се установява Европейската икономическа общност.Обединението трябва да победи символиката на легендата!


Оригинал кулата на многобразието
Картината "Вавилонската кула" от Питър Брьогел /фламандски ренесансов живописец ХVІ в./,
е образец за сградата на Европейския парламент.

СЪВЕТ НА ЕС

Висш орган – държавните и правителствени ръководители на страните и председателя на европейската комисия. До 2002 г. институцията се наричаше Съвет на министрите.
- Осъществяване на законодателни функции заедно с Европейския парламент;
- Координиране на икономическите политики на страните-членки;
- Сключване на международни споразумения от името на ЕС;
- Осъществяване на контрол върху бюджета заедно с Европейския парламент;
- Взимане на необходимите решения, свързани с общата външна политика и политиката за сигурност на основата на препоръки от Европейския съвет;
- Координиране на дейностите на страните-членки, като приема мерки в областта на правосъдието по въпроси, свързани с полицията и други.

Съветът

ЕРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

общи избори на всички европейски граждани за пан-европейските течения и политическите партии на страните –членки – 5 год. мандат
- Законодателна функция, заедно със Съвета на ЕС;
- Утвърждава бюджета, заедно със Съвета на ЕС и контролира разходите на ЕС;
- Осъществява контрол върху Европейската комисия – одобрява предложените комисари и има право да налага вето; осъществява политически контрол върху всички европейски институции.
- Европейският парламент осъществява дейността си във Франция, Белгия и Люксембург. Пленарните заседания, на които присъстват всички депутати, са в Страсбург, където е седалището на Парламента. Парламентарните комисии заседават в Брюксел, докато генералният секретариат се намира в Люксембург.
   В момента, по време на своя шести мандат от 22.07.2004 г. до 2009 г., ЕП има 732 депутати. България има 17 представители чрез първите за нас избори от 2007 г.

Заседателната зала

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ

- Европейската комисия представлява общите интереси на Съюза. Председателят и членовете на Комисията се предлагат от страните-членки и се одобряват от Европейския парламент.
- Европейската комисия има следните функции:
- Осъществява законодателна инициатива и отправя предложения към Парламента и Съвета на ЕС;
- Носи отговорност за реализацията на бюджета и програмите, приети от Парламента и Съвета;
- Следи за прилагането на договорите и правото на Общността заедно с Европейския съд;
   Представлява интересите на Съюза на международно ниво, договаря международни споразумения. - Комисията се състои от 20 членове – комисари. Изборът на Председателя на Комисията, на двама заместник-председатели и 17 други комисари се осъществява въз основа на тяхната компетентност и гаранции за независимост.
   Седалището на Комисията е в Брюксел, но има офиси в Люксембург, представителства във всички страни членки на ЕС и делегации в над 100 държави по света.

Изпълнителният орган

ЕВРОПЕЙСКИ СЪД

Европейският съд следи за недвусмисленото тълкуване и ефективното прилагане на правото на Общността. Европейският съд решава спорове, свързани със страните-членки, европейските институции, представителите на бизнеса, гражданите на ЕС.
   Седалището на Европейския съд е в Люксембург.
   Устройството му не предполага разпределение по националности, но в състава на Съда се включва по един съдия от всяка страна-членка за представителност на всяка от националните съдебни системи. Съдиите и генералните адвокати се назначават с общо съгласие на правителствата на страните-членки за мандат от шест години.

Люксембург - съдът

ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА

Европейската сметна палата проверява счетоводните отчети и документи в бюджета на ЕС, следи документацията на физическите и юридически лица, разпределящи или ползващи бюджетни средства на ЕС, сезира Европейската служба за борба с измамите и корупцията ОЛАФ.
   Европейската сметна палата е издигната в ранг на институция на 1 ноември 1993 г. с влизането в сила на Договора от Маастрихт и по този начин се засилват независимостта и тежестта й наравно с останалите институции.
   Договорът от Ница от 1 февруари 2003 г. потвърди принципа, според който всяка държава-членка има един Член в колегията - мандат от шест години като осигури възможност на Палатата да се организира в отделения и подчерта значението на сътрудничеството между Палатата и националните контролни институции.
   Седалището на Сметната палата е в Люксембург.

сметна палата

ЕВРОПЕЙСКИ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

Европейският съд по правата на човека е правораздавателна институция на Съвета на Европа, създадена с Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, приета през 1950 г. и влиза в сила през 1953 г. Европейски съд по правата на човека (1959 г.), който постановява съдебни решения по дела, отнесени пред него от комисията или от правителствата.
   Правозащитникът Здравка Калайджиева е избрана за съдия в Европейския съд по правата на човека.

Сега всяко физическо лице може да се обърне пряко към Европейския съд по правата на човека, а юрисдикцията на съда е задължителна за всички договарящи страни.
Индивидуалните жалби се отнасят до все по-широк кръг въпроси:
• изчезване на лица и противозаконно лишаване от живот;
• изтезания и малтретиране на задържани лица;
• произволно лишаване от свобода;
• липса на достъп до съд;
• липса на справедлив съдебен процес в разумен срок;
• подслушване на телефонни разговори;
• депортиране и екстрадиция;
• дискриминация на хомосексуалисти;
• свобода на печата;
• права на родителите, чиито деца са поверени на грижите на институции или други лица;
• нарушаване на правото на собственост;
• разпускане на политически партии.

Седалището е в Страсбург, Франция. Всяка държава-член на ЕС избира свой представител. Той трябва да има високи морални качества и да отговаря на изискванията за висшите магистрати в съответната държава. Мандатът на съдиите е 6 години като правомощията им се прекъсват при навършване на 70 годишна възраст.

Европейски съд по правата на човека

Зоната на европейските институции

ЕВРОПЕЙСКО ГРАЖДАНСТВО

Мобилност и свобода

1. Гражданин на Съюза е всяко лице, което има гражданството на която и да е държава-членка. Гражданството на Съюза допълва националното гражданство и не го заменя.
     2. Гражданите на Съюза се ползуват от правата и са субекти на задълженията, предвидени от Конституцията. Те имат:
- право да се придвижат и да пребивават свободно на територията на държавите-членки;
- право да гласуват и да бъдат избирани в избори за Европейски парламент, както и в местни избори в държавата-членка, в която пребивават, при същите условия, както и гражданите на тази държава;
- право да се ползува на територията на трета държава, в която държавата-членка, на която той е гражданин, няма представителство, от закрилата на дипломатическите и консулските власти на всяка от държавите-членки, при същите условия, както и гражданите на тази държава;
- право да подава петиция до Европейския парламент, да се обръща към европейския омбудсман, както и право да се обръща към институциите и консултативните органи на Съюза, на един от езиците на Конституцията, и да получава отговор на същия език.

Особености на европейското гражданство

Според юридическата наука гражданството е политико-правната връзка между индивида и държавата. В този смисъл гражданството на ЕС е поредната негова особеност, която отдалечава Съюза от класическото разбиране за международна организация. Гражданството на ЕС показва редица особености, и най-вече - то не замества гражданството на държавите - членки, а се надгражда над тях.

Понятието "европейско гражданство" е въведено от Договора за създаване на Европейския съюз (ДЕС, Договор от Маастрихт). При взимането на решението установяване на гражданство на Съюза държавите-членки са водени от желанието да установят пряка политическа връзка между ЕС и хората, така че те да бъдат по-активно въвлечен в социалния, икономически и културен живот на европейско ниво.

Гражданството на Съюза не може да бъде използвано, за да се придобие гражданство на държава-членка, различна от държавата по произход на конкретния европейски гражданин. Единствено в компетентността на държавите-членки е да определят правилата за придобиване и изгубване на гражданство.

Права на европейските граждани

- Право на свободно придвижване и пребиваване на територията на държавите членки на Съюза
- Активно и пасивно избирателно право
- Право на дипломатическа и консулска защита
- Право на петиции и на сезиране на омбудсмана. Омбудсманът е назначаван от Европейския парламент орган и е компетентен да получава жалби от всеки гражданин на Съюза като форма на контрол от страна на гражданите на ЕС върху дейността на институциите. Български омбудсман е Гиньо Ганев.


top