връзка

П р е п о д а в а т е л иБълг. език и литература

     Катя     Д ж у н о в а
     Росица   Ш о п о в а
     Лазарина   В е л е в а

Английски език

     Райна    Т о д о р о в а
     Албена    Н и к о л о в а

Руски език

     Албена  Н и к о л о в а

Математика

     Здравко   Г е н и н

Информатика и информационни технологии

     Иванка  Х а д ж и е в а
     Красимира  Б о ш н а к о в а

История и цивилизация

     Галина   В е с е л и н о в а
     Весела    П е т е в а

География и икономика

     Михаил   С т о е в

Психология и логика

     Никола  Г и н е в

Етика и право

     Никола  Г и н е в

Философия

     Гергана   З а х а р и е в а
     Никола   Г и н е в

Биология и здр. образование

     Ясен И в а н о в

Физика и астрономия

     Петруна   Г е н о в а

Химия и опазване на окол. среда

     Петруна  Г е н о в а

Психолог - педагог. консултация
     Мартина  М а р и н о в а
Класно ръководство на учителите
за 2017/2018 учебна година


9 а - Албена Николова

10 а - Галина Веселинова
10 б - Петруна Генова

11 а - Росица Шопова
11 б- Ясен Иванов

12 а - Лазарина Велева
12 б - Райна Тодорова
12 в - Катя Джунова

9 б-зад.  - Здравко Генин
10 в-зад. - Никола Гинев
11 в-зад. - Иванка Хаджиева
12 г-зад. - Михаил Стоев

4 ВЕЧЕРНА