Телефони за връзка

Директор Райна Игнатова    983-15-35
Зам. директор В. Петева 983-14-87
Канцелария                        983-37-97


Откриване на учебната година

За вечерна форма на обучение - 17.09.2018 г. :
Първа смяна - 9.00 часа
Втора смяна - 17.30 часа
За задочна форма на обучение - 03.10.2018 г. :
от 17.30 часа

График на учебното време за 2017/2018 учебна година

Ваканции
Есенна ваканция - 01.11.18 г. - 04.11.18 г. вкл.
Коледна ваканция - 22.12.18 г. - 02.01.19 г. вкл.
Междусрочна ваканция
- 05.02.19 г.
Пролетна ваканция
- за VІІІ-ХІ клас 30.03.19 г. - 07.04.19 г. вкл.

- за ХІI клас 05.04.19 г. - 07.04.19 г. вкл.

Учебни срокове
Начало на учебната година:
Вечерна форма на обучение - 17.09.2018 г.
Задочна форма на обучение - 03.10.2018 г.

Начало на втори учебен срок:
06.02.19 г.
Край на втори учебен срок :
за ХІІ клас - 15.05.19 г.
за VІІІ, ІХ, X и ХІ клас - 28.06.19 г.
ДЗИ
Български език и литература - 21.05.2019 г.
Втори задължителен ДЗИ - предмет по избор - 23.05.2019 г.Информация: професионално ориентиране
Моят избор - тестове за "ориентационен" кариерен профил    Избери


Актуализация: 08.09.2017 г.