Телефони за връзка

Директор Г. Захариева    983-15-35
Зам. директор В. Петева 983-14-87
Канцелария                        983-37-97


Откриване на учебната година

За вечерна форма на обучение - 15.09.2017 г. :
Първа смяна - 9.00 часа
Втора смяна - 17.30 часа
За задочна форма на обучение - 30.09.2017 г. :
от 9.00 часа

График на учебното време за 2017/2018 учебна година

Ваканции
Есенна ваканция - 01.11.17 г. - 05.11.17 г. вкл.
Коледна ваканция - 23.12.17 г. - 02.01.18 г. вкл.
Междусрочна ваканция
- 03.02.18 г. - 06.02.18 г. вкл.
Пролетна ваканция
- за VІІІ-ХІ клас 31.03.18 г. - 09.04.18 г. вкл.

Учебни срокове
Начало на учебната година:
Вечерна форма на обучение - 15.09.2017 г.
Задочна форма на обучение - 30.09.2017 г.

Начало на втори учебен срок:
07.02.18 г.
Край на втори учебен срок :
за ХІІ клас - 15.05.18 г.
за VІІІ, ІХ, X и ХІ клас - 29.06.18 г.
ДЗИ
Български език и литература - 21.05.2018 г.
Втори задължителен ДЗИ - предмет по избор - 23.05.2018 г.Информация: професионално ориентиране
Моят избор - тестове за "ориентационен" кариерен профил    Избери


Актуализация: 08.09.2017 г.