Издаване на диплома за средно образование

Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт
      Чл. 133, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование

Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт
      Директор на училището

Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи
      Издаване на дипломата по реда на Наредба № 8/2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование:
            – Диплома за средно образование се издава на всички ученици, придобили средно образоване след успешно положени задължителни държавни зрелостни изпити
            /Зрелостник, който не се е явил или не е положил успешно държавни зрелостни изпити, по свое желание подава заявление за получаване на Удостоверение за завършен гимназиален етап, което дава право за продължаване на професионално обучение. Заявлението се подава до 15 юни или до 15 септември, а документът се получава в края на юни или септември. Правно основание – Чл. 138, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование/
            – За издаване на Диплома за средно образование се изисква снимка на ученика на матова хартия
            – Дипломата се издава на бланка и се подпечатва в съответствие изискванията на Приложение № 4 от Наредба № 8/2016 г.
            – Дипломата се регистрира в съответната регистрационна книга съгласно приложение № 2 от Наредба № 8/2016 г.
            – След регистрирането дипломата се въвежда като основни данни и сканирани изображения в
Регистъра за документите за завършено основно образование, средно образование и/или придобита степен на професионална квалификация,

Начини на заявяване на услугата
       За предоставяне на услугата не е необходимо заявяване. Диплома се издава на всички ученици, придобили средно образование.

Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя
      Услугата не се предоставя по електронен път

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт – Безсрочен

Такси или цени – Не се дължат

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата
      Регионално управление на образованието
      Министерство на образованието и науката

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата
      Отказът за издаване на диплома се обжалва по реда на АПК пред Административния съд

Електронен адрес за предложения във връзка с услугата
      ve4erna4@abv.bg

Начини на получаване на резултата от услугата.
      Готовите дипломи се получават на място в училището лично или чрез упълномощено лице срещу полагане на подпис.