Издаване на свидетелство за основно образование

Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт
      Чл. 130, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование

Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт
      Директор на училището

Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи
      Издаване на свидетелство по реда на Наредба № 8/2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование:
            – свидетелство за средно образование се издава на всички ученици, завършили успешно VII клас
            – свидетелство за основно образование се издава на бланка и се подпечатва в съответствие изискванията на Приложение № 4 от Наредба № 8/2016 г.
            – свидетелството се регистрира в съответната регистрационна книга съгласно приложение № 2 от Наредба № 8/2016 г.
            – След регистрирането свидетелството се въвежда като основни данни и сканирани изображения в
Регистъра за документите за завършено основно образование, средно образование и/или придобита степен на професионална квалификация,

Начини на заявяване на услугата
       За предоставяне на услугата не е необходимо заявяване. Свидетелство за основно образование се издава на всички ученици, завършили успешно VII клас

Информация за предоставяне на услугата по електронен път:
      Услугата не се предоставя по електронен път

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт – Безсрочен

Такси или цени – Не се дължат

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата
      Регионално управление на образованието
      Министерство на образованието и науката

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата
      Отказът за издаване на диплома се обжалва по реда на АПК пред Административния съд

Електронен адрес за предложения във връзка с услугата
      ve4erna4@abv.bg

Начини на получаване на резултата от услугата.
      Готовите свидетелства се получават на място в училището лично или чрез упълномощено лице срещу полагане на подпис.