10/03/2019

Директор:      Райна    И г н а т о в а III ПКС

Зам. директор: Цветелина В л а й к о в а

Педагогически съветник: Мартина  М а р и н о в а

Бълг. език и литература

     Росица   Ш о п о в а
     Цветелина В л а й к о в а
Валерия П е н ч е в а IV ПКС
Розалия Б л а г о е в а
Английски език

     Райна    И г н а т о в а
    Златка    Ж д р а к о в а
Ивиана С т а н к о в с к а

Математика

     Ирина И в а н о в а IV ПКС

Информатика и информационни технологии

    Здравко  Г е н и н

История и цивилизация

     Мирослав П о п о в
     Ангел Г е ч е в
Калин М а е ш к и

География и икономика

     Михаил   С т о е в
Мирослав П о п о в

Технолoгии и предприемачество
Петруна   Г е н о в а
Мирослав П о п о в

Философия

     Никола    Г и н е в
Ангел И в а н о в

Биология и здр. образование


Физика и астрономия
Петруна  Г е н о в а
     

Химия и опазване на окол. среда

     Петруна  Г е н о в а