10/03/2019

Директор:      Райна    И г н а т о в а II ПКС

Зам. директор: Цветелина В л а й к о в а

Педагогически съветник: Мартина  М а р и н о в а

Бълг. език и литература

     Росица   Ш о п о в а
     Цветелина В л а й к о в а
Валерия П е н ч е в а IV ПКС
Елка Х р и с т о в а

Английски език

     Райна    И г н а т о в а II ПКС
     Златка    Ж д р а к о в а
Александра И в а н о в а

Математика

     Гинка Т о д о р о в а II ПКС

Информатика и информационни технологии

    Здравко  Г е н и н I V ПКС

История и цивилизация

     Мирослав П о п о в
     Ангел Г е ч е в V ПКС
Калин М а е ш к и

География и икономика

     Михаил   С т о е в
Мирослав П о п о в

Технолoгии и предприемачество

Мирослав П о п о в

Философия

     Никола    Г и н е в
Ангел И в а н о в

Биология и здр. образование

Александра И в а н о в а

Физика и астрономия
Зоя К о с т о в а V ПКС
     

Химия и опазване на окол. среда

     Павел В е с е л и н о в