Приемане и преместване на ученици в държавните и в общинските училища

Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.
      Закон за предучилищното и училищното образование (чл. 147, чл. 148 и чл. 149)
и Наредба 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование /Глава Пета/

Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт.
      Директор на училището

Приемане на ученици – подаване на заявление за записване до началото на всяка учебна година – лично, на място. Представя се оригинален документ за завършен предходен клас /степен на образование/ и лична карта.

Процедура по предоставяне на административната услуга – преместване
      Издава се на учениците, подали заявление за преместване лично, на място.

Начини на заявяване на услугата.
      Заявлението за приемане и преместване на ученици се подава на място в училището.

Информация за предоставяне на услугата по електронен път
      Услугата не се предоставя по електронен път

Такси или цени – Не се дължат

Получаване на Удостоверение за преместване – Лично/чрез упълномощено лице на място