10/03/2019

Записване на нови ученици

Записването на ученици за учебната 2024/2025 годинa започва от
  01 юни 2024 година между 09:00 и 17:00

Учениците се приемат по документи:

– със заявление до директора на IV СВГ
– свидетелство за завършно основно образование
– удостоверение за завършен клас или удостоверение за преместване
– три снимки


Прием за учебната 2024/2025 година

За осми клас:
VIII клас – две вечерни паралелки с петгодишен срок на обучение, Профил „Хуманитарни науки“с профилиращи предмети български език и литература и история и цивилизации- брой ученици- 60

За записване в осми клас се подава свидетелство за основно образование – ученици, които са завършили седми клас преди 2017 година трябва да подадат молба в училището, в което са завършили,  за издаване на свидетелство за основно образование след седми клас. /Параграф 24, ал. 3 от Преходни и заключителни разпоредби на ЗПУО се прилага за лица, завършили успешно VII клас и прекъснали обучението си преди влизането на новия ЗПУО, като на тези лица се издава свидетелство за завършено основно образование в съответствие с действащата нормативна уредба, според която основното образование е след завършен седми клас/.

За записване в девети и  десети – се подава удостоверение за завършен клас или удостоверение за преместване и  свидетелство за основно образование.

За записване в единадесети клас – втори гимназиален етап с Профил „Хуманитарни науки“ с профилиращи предмети български език и литература, история и цивилизации, географика и икономика, философия – се подава Удостоверение за завършен първи гимназиален етап или удостоверение за завършен десети клас за ученици от минали години и свидетелство за сновно образование.

За записване в дванадесети клас – втори гимназиален етап с Профил „Хуманитарни науки“ с профилиращи предмети български език и литература, история и цивилизации, географика и икономика, философия – се подава удостоверение за завършен единадесети клас и удостоверение за преместване и удостоверение за завършен първи гимназиален етап или удостоверение за завършен единадесети клас за ученици от минали години и свидетелство за сновно образование.


Училището предлага следните форми на обучение:

1. Вечерна форма на обучение – присъствена форма, учебните часове се провеждат в две смени по избор – от 8.00 часа и от 17.30 ч.

2.Самостоятелна форма на обучение – неприсъствена форма на обучение за ученици от 7 до 10 клас.
Самостоятелната форма включва самостоятелна подготовка и изпити за определяне на годишни оценки по учебните предмети от училищния учебен план за вечерна форма на обучение в две изпитни сесии – януарска и майска.

3.Индивидуална форма на обучение – само за ученици, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, не могат да посещават редовните учебни занятия.