10/03/2019

Записване на нови ученици

Записването на ученици за учебната 2020/2021 годинa започва от
  04 юни 2020 година между 09:00 и 17:00

Учениците се приемат по документи:

– със заявление до директора на IV СВГ
– свидетелство за завършно основно образование
– удостоверение за завършен клас или удостоверение за преместване
– три снимки


Прием за учебната 2020/2021 година

За осми клас:
VIII клас – две вечерни паралелки с петгодишен срок на обучение, Профил „Хуманитарни науки“с профилиращи предмети български език и литература и история и цивилизации – брой ученици – 60
Балообразуващи предмети – Български език и литература и математика

За записване в осми клас се подава свидетелство за основно образование – ученици, които са завършили седми клас преди 2017 година трябва да подадат молба в училището, в което са завършили,  за издаване на свидетелство за основно образование след седми клас. /Параграф 24, ал. 3 от Преходни и заключителни разпоредби на ЗПУО се прилага за лица, завършили успешно VII клас и прекъснали обучението си преди влизането на новия ЗПУО, като на тези лица се издава свидетелство за завършено основно образование в съответствие с действащата нормативна уредба, според която основното образование е след завършен седми клас/.

За записване в девети и  десети – се подава удостоверение за завършен клас или удостоверение за преместване и  свидетелство за основно образование.

За записване в единадесети клас – втори гимназиален етап с Профил „Хуманитарни науки“ с профилиращи предмети български език и литература и история и цивилизации – се подава Удостоверение за завършен първи гимназиален етап за ученици, които завършват десети клас през учебната 2019/2020 г., удостоверение за завършен десети клас за ученици от минали години и свидетелство за сновно образование.

За записване в дванадесети клас  се подава удостоверение за завършен клас или удостоверение за преместване и  свидетелство за основно образование.


Училището предлага следните форми на обучение:

1. Вечерна форма на обучение – присъствена форма, учебните часове се провеждат в две смени – от 8.00 часа и от 17.30 ч.

2. Задочна форма на обучение.
Задочната форма на обучение е само за 12 клас е присъствена форма, която включва учебни часове, които се провеждат от 17.30 часа всяка сряда и от 8.00 часа всяка събота, самостоятелна подготовка и полагане на изпити за определяне на годишна оценка по учебните предмети от училищния учебен план. Присъствените занятия са в четири модула и четири изпитни сесии за полагане на писмени годишни изпити.

3.Самостоятелна форма на обучение – неприсъствена форма на обучение.
Самостоятелната форма включва самостоятелна подготовка и изпити за определяне на годишни оценки по учебните предмети от училищния учебен план за вечерна форма на обучение в две изпитни сесии – януарска и майска.

4.Индивидуална форма на обучение – само за ученици, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, не могат да посещават редовните учебни занятия.