13/03/2019

Учебно-изпитни програми

Учебно-изпитните програми обхващат основните теми на учебното съдържание от учебниците,
одобрени от МОН, за полагане на годишен изпит.

Годишните изпити са редовни изпити за годишна оценка – за задочна и самостоятелна форма на обучение
и поправителни – за всички форми на обучение – юлска и септемврийска сесия.
Годишните изпити са с продължителност – 2 астрономически часа за 7клас,
3 астрономически часа – за 8, 9, 10, 11 и 12 клас.
Годишните изпити са писмени и включват:
компонент със затворени въпроси с един верен отговор за проверка на знанията по понятия и факти от учебното съдържание, компонент с отворени въпроси, свързани с уменията за приложение на знанията в конкретно зададени ситуации
и компонент въпрос, чийто отговор изисква съставянето на самостоятелен текст с основна цел да се установи способността на учениците да :
    • формулират твърдения
    • организират и структурират изложението си;
    • привеждат аргументи в подкрепа на формулираните твърдения
По чужди езици освен писмен се провежда и устен изпит,
а по информационни технологии и технологии и предприемачество – изпълнение на практическа задача.