10 клас: Биология и здравно образование ЗУЧ

1.Наследственост (основни понятия)

2.Моно и дихибридно кръстосване.Закони на Мендел

3.Алелни взаимодействия

4.Неалелни взаимодействия

5.Свързано унаследяване

6.Изменчивост-основни понятия и видове изменчивост

7.Генни ,хромозомни и геномни мутации

8.Генетични нарушения на човека

9.Размножаване-видове размножаване

10.Индивидуално развитие на организмите

11.Зародишно и следзародишно развитие

12.Биосфера-основни понятия

13.Популации-видове,структура,свойства,динамика

14.Биоценози-морфологична и функционална структура на биоценозите

15.Екосистема-структура и развитие

16.Кръговрат на веществата и среди на живот

17.Екологични фактори

18.Човешката дейност и нейното влияние върху средата на живот

19.Произход и еволюция на живата материя

20.Развитие на еволюционната идея

21.Микроеволюция

22.Макроеволюция

23.Вид и видообразуване

24.Насоки и пътища на еволюционния процес

25.Произходи и еволюция на човека.Човешки раси.

26.Доказателства за еволюцията (палеонтологични, биохимични, генетични, анатомични, физиологични, ембриологични)