10 клас: География и икономика ЗУЧ

  1. Географско положение и граници на България

  2. Релеф и полезни изкопаеми

  3. Климат и води

  4. Почви, растителност и животни

  5. Дунавска равнина, Старопланинска област

  6. Краищенско – Средногорска, Тракийско – Странджанска и       Осоговско – Беласишка област

  7. Рила и Пирин

  8. Родопи, Черно море и Българско черноморско крайбрежие

  9. Етнокултурен облик на българския народ

10. Брой и движение на населението на България

11. Структура на населението на България

12. Селищата в България

13. Държавно устройство и институции в България

14. Първичен сектор. Земеделие

15. Вторичен сектор. Енергетика и металургия

16. Машиностроене, химическа и нефтопреработваща индустрия,       производство на строителни материали, дървопреработваща и      целулозно – хартиена индустрия

17. Лека и хранително – вкусова промишленост

18. Третичен сектор. Транспорт и съобщения

19. Търговия, туризъм и други обслужващи отрасли

20. Териториална структура на стопанството на България

21. Югозападен район

22. Южен централен район

23. Югоизточен район

24. Североизточен район

25. Северен централен район

26. Северозападен район