10 клас: Математика ЗУЧ

 1. Ирационални изрази
 2. Преобразуване на ирационални изрази
 3. Ирационални уравнения с един квадратен радикал
 4. Ирационални уравнения с два квадратни радикала
 5. Аритметична прогресия.
  • Формула за общия член на аритметичната прогресия
  • Свойства на аритметичната прогресия
  • Формула за сбора от първитеn члена на аритметичната прогресия
 6. Геометрична прогресия.
  • Формула за общия член на геометричната прогресия
  • Свойства на геометричната прогресия
  • Формула за сбора от първитеn члена на геометричната прогресия
 7. Проста лихва. Сложна лихва
 8. Централни тенденции – мода, медиана и средноаритметично
 9. Тригонометричните функции синус, косинус, тангенс и котангенс за ъгли в интервала [0°; 180°]
 10. Таблица за стойностите на тригонометричните функции от някои специални ъгли в интервала [0°; 180°]
 11. Синусова теорема
 12. Косинусова теорема
 13. Решаване на триъгълник
 14. Аксиоми за точките, правите и равнините в пространството. Взаимно положение на две прави .Ъгъл между две прави в пространството
 15. Взаимно положение на права и равнина. Перпендикулярност на права и равнина
 16. Призма. Права призма
 17. Пирамида
 18. Прав кръгов цилиндър
 19. Сфера и кълбо