10 клас: Математика ИУЧ

 1. Преобразуване на ирационални изрази
 2. Ирационални уравнения с един квадратен радикал
 3. Ирационални уравнения с два квадратни радикала
 4. Ирационални уравнения, които се решават с полагане
 5. Аритметична прогресия.
  • Формула за общия член на аритметичната прогресия
  • Свойства на аритметичната прогресия
  • Формула за сбора от първитеn члена на аритметичната прогресия
 6. Геометрична прогресия.
  • Формула за общия член на геометричната прогресия
  • Свойства на геометричната прогресия
  • Формула за сбора от първитеn члена на геометричната прогресия
 7. Проста лихва. Сложна лихва
 8. Централни тенденции – мода, медиана и средноаритметично
 9. Синусова теорема
 10. Косинусова теорема
 11. Решаване на триъгълник
 12. Формули за медиани на триъгълник. Формули за ъглополовящи на триъгълник
 13. Формули за лице на триъгълник
 14. Аксиоми за точките, правите и равнините в пространството. Взаимно положение на две прави .Ъгъл между две прави в пространството
 15. Взаимно положение на права и равнина. Перпендикулярност на права и равнина
 16. Ортогонално проектиране. Разстояние от точка до равнина. Ъгъл между права и равнина
 17. Призма. Права призма
 18. Пирамида
 19. Прав кръгов цилиндър
 20. Сфера и кълбо