10 клас: Физика и астрономия ЗУЧ

 1. Закон на Кулон. Електрично поле.
 2. Потенциал на електростатично поле.
 3. Проводник в електростатично поле.
 4. Кондензатори.
 5. Диелектрик в електростатично поле.
 6. Магнитно поле.  
 7. Проводник с ток в магнитно поле.
 8. Магнитно поле на електричен ток.
 9. Магнитни свойства на веществата.
 10. Движение на заредени частици в електростатично и в магнитно поле.
 11. Електромагнитна индукция.
 12. Променлив ток.
 13. Трансформатори. Пренасяне на електроенергия.
 14. Електромагнитни вълни. Спектър на елекромагнитните вълни.
 15. Приложение на радиовълните и на микровълните.
 16. Разпространение на светлината.
 17. Отражение и пречупване на светлината. Дисперсия на сетлината.
 18. Интерференция и дифракция.
 19. Топлинно излъчване.
 20. Фотоелектричен ефект.
 21. Фотони. Обяснение на фотоефекта.
 22. Вълнови свойства на частиците.
 23. Атоми.
 24. Луминесцеция.
 25. Лазери.
 26. Рентгенови лъчи.
 27. Атомно ядро.
 28. Радиоактивност. Видове радиоактивност.
 29. Ядрена енергия. Термоядрен синтез.
 30. Елементарни частици. Кварки.
 31. Звезди.
 32. Еволюция на звездите.
 33. Вселената. Развитеи на Вселената.