8 клас: Български език и литература ЗУЧ

ЛИТЕРАТУРА

І. Античност

І.1. Старогръцка митология. Митове за Прометей, за Едип; Троянски митологичен цикъл

І.2. „Илиада“ (Омир): откъси от I, VI, XXII, XXIV песен

І.3. „Любов“ (Сафо)

І.4. „Антигона“ (Софокъл)

ІІ. Средновековие

ІІ.1. Библия. Библейски сюжети за грехопадението, Каин и Авел, Мойсей; за Исус, за Богородица; откъси от Евангелие от Матей и от Евангелие от Йоан

II.2. „Пространно житие на Константин – Кирил“

II.3. „Азбучна молитва“ (К. Преславски)

ІІ.4. „За буквите“ (Черноризец Храбър)

ІII. Ренесанс

ІII.1. Из „Декамерон“ (Дж. Бокачо): Ден първи, Новела трета – „Притчата за трите пръстена“

ІII.2. Из „Дон Кихот“ (М. де Сервантес): I и VІІІ глава

ІII.3. „Хамлет“ (У. Шекспир)

III.4. Сонет 91 („Един се хвали с ловкост и успехи…“), Сонет 130 („Очите ? не са звезди…“) (У. Шекспир)

Есе по морален проблем, интерпретиран в изучен (откъс от) литературен текст

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

1. Език, текст, общуване. Книжовен език

2. Функционални стилове на българския книжовен език

3. Разговорен стил

4. Художествен стил

5. Лексикални особености на думата в текста. Фразеологично словосъчетание

6. Речев етикет в електронното общуване

7. Залог на глагола

8. Вид и време на глагола

9. Видове подчинени изречения

10. Публично изказване. Публично изказване по морален проблем

11. Есето като вид аргументативен текст. Есе по морален проблем

12. Електронно писмо