8 клас: Български език и литература ИУЧ

ЛИТЕРАТУРА

І. Античност

І.1. Митология на древните гърци

І.2. „Одисея“ (Омир): V песен

І.3. Старогръцка лирика  (Сафо, ,Алкей)

І.4. „Едип цар“ (Софокъл) – конфликти, образи, трагическа ирония

ІІ. Средновековие

ІІ.1. Библия в България

II.2. „Пространно житие на Константин – Кирил“

II.3 Жанрова система в старобългарската литература

ІІ.4. „За буквите“ (Черноризец Храбър)

II 5. Апокрифтна книжнина –„ Ходене на Богородица по мъките“

ІII. Ренесанс

ІII.1. Из „Декамерон“ (Дж. Бокачо): композиция, структура, идеи

ІII.2. Из „Дон Кихот“ (М. де Сервантес

ІII.3. „Хамлет“ (У. Шекспир)

III.4. Сонети (У. Шекспир)

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

 1. Език, текст, общуване. Книжовен език
 2. Функционални стилове на българския книжовен език
 3. Разговорен стил
 4. Художествен стил
 5. Текст и стил
 6. Лексикални особености на текста
 7. Речев етикет в електронното общуване
 8. Видове подчинени изречения
 9. Публично изказване.
 10. Есето като вид аргументативен текст. Есе по морален проблем
 11. Електронно писмо