8 клас: Физика и астрономия ЗУЧ

1. Механично движение. Скорост и ускорение.

2. Равноускорително движение. Свободно падане.

3. Равнозакъснително движение.

4. Първи принцип на механиката.

5.Втори принцип на механиката.

6. Трети принцип на механиката.

7. Сила на тежестта и тегло. Сили на триене.

8. Равновесие на телата.

9. Работа и мощност.

10. Кинетична и потенциална енергия. Закон за запазване на енергията.

11.Налягане и закон на Паскал. Хидростатично налягане. Измерване на налягането.

12. Закон на Архимед.

13. Движение на градивните частици на веществото. Температура. Топлообмен.

14. Топене и втвърдяване.

15. Изпарение и кондензация.

16. Първи принцип на термодинамиката.

17. Адиабатен и изохорен процес.

18. Изотермен процес. Идеален газ. Изобарен процес.

19. Топлинни машини.

20. Двигател с вътрешно горене.