8 клас: Философия ЗУЧ

1. Философия, мъдрост, знание

2. Философско познание, частни науки, религия, светоглед

3. Мит и философски логос

4. Философия и философстване

5. Философията и митологията – вечните спътници на човека

6. Личностната идентичност като философски проблем. Индивид и личност.

7. Подходи за изследване на човека

8. Основни психологически възгледи за човешката психика и поведение

9. Самооценка и мотивация.

10. Личностно развитие

11. Общуване

12. Социални групи и роли

13. Конфликти

14. Психично здраве и зависимости