8 клас: Химия и опазване на околната среда ЗУЧ

1. Строеж на атома. Атомно ядро.

2. Строеж на електронната обвивка.

3. Строежът на атома и периодичната таблица.

4. Химична връзка. Ковалентна връзка. Видове ковалентни връзки.

5. Йонна връзка. Метална връзка.

6. Кристален и аморфен строеж на веществата.

7. Метали от II A (2) група. Магнезий и калций.

8.Основни оксиди и хидроксиди. CaO, Ca(OH)2.

9. Метали от III A (13) група. Алуминий.

10. Амфотерни оксиди и хидроксиди. Al2O3,Al(OH)3.

11. Неметали от VI A (16) група. Кислород и сяра.

12. Киселинни оксиди. SO2 и SO3.

13. Сярна киселина.

14. Неметали от V A (15) група. Азот и фосфор.

15. Оксиди на азота. Азотна киселина.