9 клас: Биология и здравно образование ЗУЧ

1.Структурна организация на живите системи.

2.Химични елементи и неорганични съединения

3.Органични съединения.Въглехидрати и липиди

4.Белтъци( структура на белтъците,видове белтъци,функция на белтъците)

5.Нуклеинови киселини (структура и видове)

6.Надмолекулни комплекси.Вируси

7.Вирусни заболявания .Ваксини

8.Прокариотна клетка и еукариотна клетка ( стуктурни различия и прилики)

9.Бактериални заболявания при човека

10.Клетъчна мембрана-стуктура и функция

11.Цитоплазма и клетъчни органели

12.Метаболитни процеси в клетката (катаболизъм и анаболизъм)

13.Клетъчно дишане при дрожди

14.Анаболитни процеси (репликация ,транскрипция и транслация)

15.Възпроизводство на клетката и клетъчен жизнен цикъл.Видове делене на клетката.

16.Митоза и мейоза

17.Рекомбинантни ДНК –технологии

18.ГМО-организми

19.Ползата на човека от микроорганизмите