9 клас: Български език и литература ЗУЧ

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

1. Текстът като смислово и езиково единство

2. Научен стил

3. Официално-делови стил

4. Публицистичен стил

5. Активна и пасивналексика. Пароними

6. Речево поведение приучастие в диалог идискусия

7. Публично изказване пожитейски проблем

8. Резюме

9. Заявление

10. Делово писмо

11. CV

ЛИТЕРАТУРА

1. Просвещение

2. Из „Пътешествията на Гъливер“ (Дж.Суифт): І глава от І част, І глава от ІІ част

3. Романтизъм

4. „Дон Жуан“ (Дж. Байрон): VIII песен

5. „Евгений Онегин“ (А. С. Пушкин): III и VIII глава

6. Реализъм

7. „Дядо Горио“ (О. дьо Балзак)

8. „Мадам Бовари“ (Г. Флобер): VII глава от I част

9. Модернизъм

10. Символизъм

11. „Сплин“ (LXXVIII) (Ш. Бодлер)

12. „Есенна песен“ (Пол Верлен)

13. Българско възраждане

14. Из „История славянобългарска“ (Паисий Хилендарски): Предисловие

15. „Изворът на Белоногата“ (П. Р. Славейков)

16. „Майце си“, „Моята молитва“, „Хаджи Димитър“, „Обесването на Васил Левски“, „Странник“ (Хр. Ботев)