9 клас: Математика ЗУЧ

 1. Класическа вероятност
 2. Вероятност на противоположно събитие, на обединение и сечение на събития
 3. Функция, дефиниционно множество. Начин на задаване на функции
 4. на линейна функция. Свойства
 5. Графика на квадратната функция y = ax2 + bx + c. Растене и намаляване на квадратна функция, най-малка и най-голяма стойност на квадратна функция
 6. Системи линейни уравнения с две неизвестни. Решаване чрез заместване
 7. Решаване на системи линейни уравнения чрез събиране
 8. Системи уравнения от втора степен с две неизвестни. Решаване на системи, на които едното уравнение е от първа степен
 9. Системи уравнения с две неизвестни, на които и двете уравнения са от втора степен
 10. Теорема на Талес. Обратна теорема на Талес
 11. Свойство на ъглополовящите в триъгълник
 12. Подобни триъгълници. Първи признак за подобност на триъгълници
 13. Втори и трети признак за подобност на триъгълници
 14. Свойства на подобните триъгълници
 15. Отношение на лицата на подобните триъгълници
 16. Обединение и сечение на числови интервали
 17. Неравенство от вида |ax+b|>0
 18. Системи линейни неравенства с едно неизвестно. Двойно неравенство. Неравенство от вида |ax+b|<0
 19. Неравенства от вида (ax + b)(cx + d) > 0,
 20. Квадратни неравенства. Метод на интервалите
 21. Дробни неравенства
 22. Метрични зависимости между отсечки в правоъгълен триъгълник
 23. Теорема на Питагор
 24. Решаване на правоъгълен триъгълник
 25. Решаване на равнобедрен и правоъгълен трапец
 26. Решаване на успоредник
 27. Тригонометрични функции на остър ъгъл – синус и косинус
 28. Тригонометрични функции на остър ъгъл – тангенс и котангенс
 29. Стойности на тригонометрични функции на ъгли с мерки 30, 45, 60
 30. Основни тъждества за тригонометричните функции на един и същ ъгъл