9 клас: Математика ИУЧ

 1. Класическа вероятност
 2. Вероятност на противоположно събитие, на обединение и сечение на събития
 3. Функция, дефиниционно множество. Начин на задаване на функции
 4. на линейна функция. Свойства
 5. Графика на квадратната функция y = ax2 + bx + c. Растене и намаляване на квадратна функция, най-малка и най-голяма стойност на квадратна функция
 6. Системи линейни уравнения с две неизвестни.
 7. Системи уравнения от втора степен с две неизвестни. Решаване на системи, на които едното уравнение е от първа степен
 8. Системи уравнения с две неизвестни, на които и двете уравнения са от втора степен
 9. Моделиране със системи линейни уравнения.
 10. Теорема на Талес. Обратна теорема на Талес
 11. Свойство на ъглополовящите в триъгълник
 12. Подобни триъгълници.
 13. Свойства на подобните триъгълници
 14. Системи линейни неравенства с едно неизвестно. Двойно неравенство.
 15. Неравенство от вида |ax+b|>0
 16. Неравенство от вида |ax+b|<0
 17. Неравенства от вида (ax + b)(cx + d) > 0,
 18. Квадратни неравенства. Метод на интервалите
 19. Дробни неравенства
 20. Метрични зависимости между отсечки в правоъгълен триъгълник
 21. Теорема на Питагор
 22. Решаване на правоъгълен триъгълник
 23. Решаване на равнобедрен и правоъгълен трапец
 24. Решаване на успоредник
 25. Тригонометрични функции на остър ъгъл

Стойности на тригонометрични функции на ъгли с мерки 30, 45, 60