9 клас: Технологии и предприемачество ЗУЧ

ПРОФЕСИЯ И КАРИЕРА

1. Професия и трудова среда. Професионален избор.

2. Професионална кариера. Компетентностен модел.

3. Професионално ориентиране и училищно консултиране.

ПАЗАРНА ИКОНОМИКА

4. Роля на държавата в кръгообразния поток „пари – ресурси – продукти”. Основни функции на държавата в икономиката.

5. Държавата и нейния бюджет.

6. Пазарна конкуренция. Поведение на предприятието при съвършена конкуренция.

7. Поведение на предприятието при несъвършена конкуренция. Защита на конкуренцията.

8. Риск и застраховка. Видове застраховки.

9. Социално осигуряване.

10. Същност на финансите. Финансово осигуряване на предприятието.

11. Структура на националната банкова система. Парично – кредитна политика.

12. Право на труд и регламентиране на заетостта. Непазарно влияние върху условията на труд и работната заплата.

ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ ПРОЦЕС

13. Предприемаческа дейност. Бизнес среда.

14. Фактори и средства за производство.

15. Информация и информационен пазар. Финансови пазари.

16. Заинтересовани страни и предприемаческа дейност.

ТЕХНОЛОГИИ

17. Механизация и автоматизация на производството.

18. Автоматизирани системи в производството и услугите.

19. Роботизирани технологии. Промишлени роботи.

20. Роботизирано работно място. Внедряване на роботизирани технологии.

21. Форми на организация на производствения процес.

22. Трудова среда и интегрирано работно място.

23. Ефективност на производството – изисквания, насоки и предизвикателства.

24. Енергийна ефективност и нейното значение за фирмите и обществото.

ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА ИНИЦИАТИВА

25. Поведение на предприемача, действащ на националния пазар.

26. Проучване на пазара. Конкурентни предимства.

27. Форми и методи на анализ на конкуренцията.

28. Бизнес планиране – видове, поставяне на цели. Процес на бизнес планиране.

29. Бизнес план на учебна фирма.

30. Стратегическо управление. Формулиране и реализация на организа- ционна стратегия.

Ръководство и контрол. Стилове на ръководство.

32. Лидерство. Техники и система за контрол.

33. Бизнес идея. Избор на предмет на дейност по проектното задание.

34. Оценяване на продукта или услугата. Предварителен бизнес план.

35. Същност и модел на управление на фирмата.

36. Същност и елементи на фирмената култура.

37. Управление на производствения процес и на продажбите.

38. Финансови разчети на фирмата. Годишен отчет.

39. Данъчно облагане на фирмите.