9 клас: Физика и астрономия ЗУЧ

1. Електрично съпротивление

2. Свързване на консуматори

3. Работа и мощност на електричния ток

4. Източници на напрежение.

5. Ток в метали

6. Ток в полупроводници

7. Полупроводникови устройства

8. Хармонично трептене

9. Сили и енергия при хармонично трептене

10. Прости трептящи системи

11. Незатихващи и затихващи трептения. Принудени трептения. Резонанс

12. Механични вълни

13. Видове механични вълни

14. Звук

15. Ултразвук и инфразвук