IV СМЕННО-ВЕЧЕРНА ГИМНАЗИЯ
"ОТЕЦ ПАИСИЙ"

За нас

       IV Сменно-вечерна гимназия „Отец Паисий“ се помещава в сградата на улица „Дунав“ № 30, която отговаря на спецификата на училището и броя на учениците. Училището разполага с модерна материална база, компютърни кабинети, квалифицирани педагогически специалисти.
       Сградата е архитектурен паметник, строена с дарение на царското семейство през 1914 година за девически пансион. По-късно в сградата се помещава втора девическа гимназия. И до днес екстерироа на гимназията се подддържа в характерния за началото на ХХ век стил сецесион.
      IV Сменно-вечерна гимназия „Отец Паисий“ е правоприемник на IV Работническа гимназия. През 1954 г. е основана IV вечерна гимназия, а през 1980 г. при сливането на III сменна гимназия с IV вечерна гимназия се създава IV Работническа гимназия. В сградата на улица „Дунав“ №30 гимназията е от 1982 г.
      През месец септември 1995 година IV Работническа гимназия е преименувана в IV Сменно-вечерна гимназия „Отец Паисий“.
      IV Сменно-вечерна гимназия „Отец Паисий“ е общинско неспециализирано средно училище с рамков учебен план за профилирано образование без интензивно и без разширено изучаване на чужд език. Средното образование е с петгодишен курс на обучение, след завършено основно образование :
Първи гимназиален етап – VIII - X клас
Втори гимназиален етап – XI - XII клас с профил „Хуманитарни науки”
      Обучението в ІV Сменно-вечерна гимназия „Отец Паисий“ е за ученици, навършили 16 години без горна граница във възрастта. Училището интегрира различни възрасти и индивидуални особености в атмосфера на уважение, толерантност и зачитане на личното достойнство.
      Учениците ползват правото си на безплатно образование в училището, като не заплащат такси за училищно обучение, ползват безплатно училищната база за обучение и развитие на способностите си, имат право да посещават допълнителни часове за консултиране /консултации/с цел подпомогне успеваемостта на учениците, които срещат трудности при усвояването на знания, умения и компетентности
      IV Сменно-вечерна гимназия „Отец Паисий“ е единственото по рода си вечерно училище с двусменен режим на обучение – сутрешна смяна от 8.00 часа и вечерна смяна от 17.30 часа. Това дава шанс за всяка възраст и индивидуалност: удобно съчетаване на работа и учебно време, семейни задължения и кариера, равностойна диплома за продължаване на квалификацията и висше образование, конкуретноспособност и избор за бъдеще.
   Дипломата за завършено средно образование във вечерната гимназия дава права, равностойни на всички средни училища в Република България, включително продължаване на образованието във висши училища.

EN